ก่อนจะเลือกซื้อแผ่นโปร่งแสง คุณรู้ได้อย่างไรว่าแผ่นโปร่งแสงที่คุณเลือกซื้อนั้นมีคุณภาพที่ดีและคงทน? แผ่นโปร่งแสงเป็นวัสดุก่อสร้าง เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่สำคัญของอาคาร ดังนั้น การเลือกซื้อแผ่นโปร่งแสงย่อมมีความสำคัญอย่างมากไม่ต่างจากวัสดุอื่นๆ และหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ช่วยการันตีถึงคุณภาพของแผ่นโปร่งแสงคือมาตรฐานการผลิต

มาตรฐาน AS/NZs

AS/NZs (Australian/New Zealand Standards) เป็นมาตรฐานที่มีการตรวจสอบการผลิตในทุกขั้นตอนและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ที่กำหนดขึ้นโดยสองประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับกันมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

เหตุผลที่ต้องใช้มาตรฐานของประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ ก็เพราะในบ้านเราใช้ แผ่นหลังคาเหล็ก (Metal Sheet)ที่มีต้นกำหนดจากประเทศออสเตรเลียที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานของหลังคาเหล็กไว้ และเพื่อให้แผ่นโปร่งแสงมีคุณภาพสามารถใช้งานควบคู่กับแผ่นหลังคาเหล็กได้ดี จึงใช้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสองประเทศนี้ด้วย

ซึ่งมาตรฐานสำหรับ แผ่นโปร่งแสง จะใช้มาตรฐานในรหัส AS/NZS 4256.3 Glass fibre reinforced polyester (GRP) ซึ่งมาตรฐานนี้ระบุข้อกำหนดและวิธีทดสอบ เพื่อให้ได้วัสดุแผ่นโปร่งแสงที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ

AS/NZs มาตรฐานแผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส

โดยมาตรฐาน AS/NZS 4256.3 มีกระบวนการในการทดสอบความแข็งของวัสดุโดยใช้การอ้างอิงวิธีการทดสองตามมาตรฐาน AS/NZS 4257 โดยมีกระบวนการ ขั้นตอนดังนี้

AS/NZS 4257.1 : Determination of dimensional properties การตรวจวัดขนาดและคุณสมบัติของวัสดุ
AS/NZS 4257.3 : Determination of mass per unit area of sheet การตรวจวัดมวลต่อหน่วยพื้นที่ของแผ่น
AS/NZS 4257.4 : Determination of diffuse light transmission การตรวจวัดปริมาณแสงส่องผ่าน
AS/NZS 4257.5 : Determination of glass fibre content การตรวจวัดปริมาณใยแก้ว
AS/NZS 4257.6 : Determination of impact resistance การตรวจวัดความสามารถในการรับแรงกระแทก
AS/NZS 4257.7 : Determination of colourfastness, light transmission and impact resistance following ultraviolet light exposure การตรวจวัดค่าความคงทนของสี , การส่งผ่านของแสงและความต้านทานต่อแรงกระแทกหลังจากได้รับรังสีอัลตราไวโอเลต
AS/NZS 4257.8 : Determination of residual styrene การตรวจหาสไตรีนที่ตกค้าง

อ้างอิง : https://www.saiglobal.com/PDFTemp/Previews/OSH/as/as4000/4200/4256.3-2006.pdf

มาตรฐานแผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส ของประเทศไทย

สำหรับมาตรฐานแผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส ของประเทศไทย มีการตรวจสอบด้วยมาตรฐานอุตสหกรรม มอก.612-2549 ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพแผ่นโปร่งแสงในด้านต่างๆ เช่น การทดสอบความแข็งแรงของแผ่น ความทนทานต่อสภาพอากาศ ความโปร่งแสง และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีการทดสอบ ดังนี้:

มอก.612-2549 มาตรฐานแผ่นโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสของประเทศไทย

ลักษณะทั่วไป ต้องมีสีสม่ำเสมอ โปร่งแสง และปราศจากตำหนิ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ

 1. ารส่งผ่านของแสง ต้องมีคำความคลาดเคลื่อนการส่องผ่านของแสงไม่เกิน + 59 ของค่าที่ผู้ทำระบุ การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS/NZS 4257.4
 2. ความต้านแรงกระแทก ภายหลังจากการทดสอบ ต้องไม่มีรูทะลุ การทดสอบให้ปฏิบัติตาม JIS A5701 หรือ AS/NZS 4257.6
 3. ความต้านแรงดึงต้องมีค่าความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 50 MPa การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS 1 1 45 และใช้ชิ้นทดสอบชนิดที่ 4
 4. ปริมาณสารที่ระเหยได้ ย่อมให้มีปริมาณสไตรีนคงค้าง ไม่เกิน 2% การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS/NZS 4257.8
 5. ปริมาณใยแก้ว ต้องมีปริมาณใยแก้วไม่น้อยกว่า 22% โดยน้ำหนักการทดสอบให้ปฏิบัติตาม JIS A5701 หรือ AS/NZS 4257.5
 6. การเปลี่ยนแปลงความเข้มของสีและความต้านแรงกระแทกภายหลังการรับรังสีอัลตราไวโอเลต แผ่นพอลิเฮสเตอร์เสริมใยแก้วภายหลังจากการทดสอบ ต้องเป็นดังนี้
  1. ไม่ปรากฏรอยแยก ร้าว
  2. ค่า L* ของตัวอย่างจะต้องมีค่าไม่เกิน 4 หน่วย เทียบกับตัวอย่างที่ไม่ได้ทดสอบ
  3. เมื่อทดสอบความต้านแรงกระแทกของตัวอย่างจำนวน 5 ชิ้น ต้องไม่แตกหรือเกิดรู
   การทดสอบให้ปฏิบัติตาม AS/NZS 4257.7

หากเลือกใช้แผ่นโปร่งแสงจากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน AS/NZs และมาตรฐาน มอก.612-2549 ทำให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามที่กำหนด ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งานและทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้แผ่นโปร่งแสงที่ตรงตามสเปคที่ต้องการ