นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เว็บไซต์ (www.inno-cons.com ) ดำเนินการโดยบริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” และผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุณ” การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด, เงื่อนไข และคำประกาศต่างๆ  ตามที่ถูกระบุไว้บนเว็บไซต์ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและคุณแล้ว หากไม่เห็นด้วยหรือไม่ยินยอมให้เก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลต่อการแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ การนำเสนอสิทธิประโยชน์ และข้อเสนอต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่าน

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนี้

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

1.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูล อย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1.1 ข้อมูลที่แสดงตัวตน (Identity Data)
ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น

1.2 ข้อมูลติดต่อ (Contact Data)
ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์

1.3 ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data)
ได้แก่ พันธุกรรม, สุขภาพ, ชีวภาพ, ความพิการ, เชื้อชาติ, เผ่าพันธ์, ศาสนา, ทางบริษัทจะไม่มีการประมวลผลข้อมูลที่อ่อนไหว และไม่เก็บข้อมูลอ่อนไหวทุกประเภท

1.4 ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (Technical and usage Data)
ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ Google Analytics หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูลการใช้งาน และ การตั้งค่า (log) ข้อมูลซอฟต์แวร์ที่ใช้เข้าถึงเรา (Web browsing) อุปกรณ์,เทคโนโลยี และระบบปฏิบัติการที่ใช้ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

1.5 ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communication Data)
การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากบริษัท และบุคคลที่สาม (Third Party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัท เช่น ข้อมูลที่ท่านติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ ,ซอฟต์แวร์การสื่อสารหรือผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางบริษัท

เรามีการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ ใช้วิเคราะห์ทางสถิติ และคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ และหากข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ ข้อมูลเหล่านั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกใช้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของทางภาครัฐ เราจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำหรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำประกาศความเป็นส่วนตัวทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 เราได้จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ประสบการณ์ในการใช้งานดียิ่งขึ้น

2.2 เราได้จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อนำมาวิเคราะห์ และเสนอสิทธิประโยชน์โดยตามความสนใจของท่านที่เข้าเลือกชมผลิตภัณฑ์

2.3 เราได้จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อปรับปรุงด้านการตลาดและบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

2.4 เราได้จัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อปฎิบัติตามข้อกฎหมาย PDPA และข้อระเบียบการของรัฐ

 

3.การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับและป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 10 ปี หรือตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวที่ระบุไว้ในขั้นต้น ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป บริษัทฯ จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อบริษัทอินโน-คอนส์ เพื่อให้ดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และจะแจ้งผลตามคำร้อง ภายใน 30 วัน หากพบการรั่วไหลของข้อมูล ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางการติดต่อโดยเร็วที่สุด

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณา ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกปี เมื่อมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน หรือกระบวนการปฏิบัติงาน ทางเราจะทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวทันที ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ อัพเดทข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ [10/05/22]

 

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ (Cookies Notice)

1.Cookies คืออะไร?

Cookies คือข้อมูลขนานย่อย (text files) ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล (log) การใช้งาน อินเตอร์เน็ต หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของคุกกี้ได้จาก https://www.mdes.go.th/content/download-detail/4166

2.เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้  หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

3.ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของเราโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

3.1 คุกกี้ที่จำเป็น(Functional)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้เป็นปกติ และรักษาความปลอยภัยแก่ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์

3.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Statistics)

คุกกี้นี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อที่จะสามารถใช้วัดผล ประเมิน และปรับปรุง เนื้อหาสินค้าและบริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หากท่านไม่ยินยอมให้เรารวบรวมและใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราก็จะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประสบการณ์ที่ดีของท่านได้

3.3 คุกกี้เพื่อปรับให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Marketing/Tracking)

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้จากบุคคลที่สาม ในการเสนอสิทธิประโยชน์โดยตามความสนใจของท่านที่เข้าเลือกชมผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ในรูปแบบโฆษณา ท่านสามารถปฎิเสธการใช้คุกกี้ในส่วนนี้ได้ ทั้งนี้หากมีการยอมรับใช้งานคุกกี้ในส่วนนี้แล้ว เราไม่สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามนั้นได้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของบุคคลที่สาม และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามแต่ละเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในรายการดังต่อไปนี้

 

Cookies Name

Owner

Details

ความสำคัญ

YSC

youtube

ใช้เพื่อติดตามการดูวิดีโอที่ฝังบนหน้า Youtube

จำเป็น

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube

คุกกี้ที่กำหนดโดย YouTube เพื่อวัดแบนด์วิดท์ที่กำหนดว่าผู้ใช้จะได้รับอินเทอร์เฟซผู้เล่นใหม่หรือเก่า

การตลาด

_fbp

Facebook

เพื่อแสดงโฆษณาทั้งบน Facebook หรือบนแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยโฆษณาบน Facebook หลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์

เพื่อการวิเคราะห์

fr

Facebook

คุกกี้นี้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้โดยการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้ทั่วทั้งเว็บ บนไซต์ที่มีพิกเซลของ Facebook หรือปลั๊กอินโซเชียลของ Facebook

การตลาด

yt-remote-device-id

youtube

เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าวิดีโอของผู้ใช้โดยใช้วิดีโอ YouTube ที่ฝังไว้

การตลาด

yt.innertube::requests

yt.innertube::nextId

youtube

สำหรับลงทะเบียน ID ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอจาก YouTube ที่ผู้ใช้เห็น

การตลาด

yt-remote-connected-devices

youtube

คุกกี้นี้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่าวิดีโอของผู้ใช้โดยใช้วิดีโอ YouTube ที่ฝังไว้

การตลาด

_ga

Google Analytics

คำนวณข้อมูลผู้เข้าชม เซสชัน และแคมเปญ และยังติดตามการใช้งานไซต์สำหรับรายงานการวิเคราะห์ของไซต์ คุกกี้เก็บข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนและกำหนดหมายเลขที่สร้างขึ้นแบบสุ่มเพื่อระบุผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำ

เพื่อการวิเคราะห์

_gid

Google Analytics

คุกกี้เก็บข้อมูลว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็สร้างรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลบางส่วนที่เก็บรวบรวม ได้แก่ จำนวนผู้เข้าชม แหล่งที่มา และหน้าที่เข้าชมโดยไม่ระบุชื่อ

เพื่อการวิเคราะห์

_gat_UA-57047819-2

Google Analytics

เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถติดตามพฤติกรรมของผู้เข้าชมและวัดประสิทธิภาพของไซต์ได้ องค์ประกอบรูปแบบในชื่อมีหมายเลขประจำตัวเฉพาะของบัญชีหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการวิเคราะห์

_gat_gtag_UA_57047819_2

Google

สำหรับแยกประเภทผู้ใช้งาน

เพื่อการวิเคราะห์

CONSENT

youtube

คุกกี้นี้สำหรับบัญทึกวิดีโอ youtube ที่ฝังและลงทะเบียนข้อมูลสถิติที่ไม่ระบุชื่อ

การตลาด

__hstc

Hubspot

สำหรับการติดตามผู้เยี่ยมชม ประกอบด้วยโดเมน การประทับเวลาเริ่มต้น (การเข้าชมครั้งแรก) การประทับเวลาล่าสุด (การเข้าชมครั้งล่าสุด) การประทับเวลาปัจจุบัน (การเข้าชมครั้งนี้) และหมายเลขเซสชัน (การเพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละเซสชันที่ตามมา)

 

การตลาด

hubspotutk

Hubspot

ตั้งค่าคุกกี้นี้เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้นี้ถูกส่งไปยัง HubSpot เมื่อส่งแบบฟอร์มและใช้เมื่อทำการกรองข้อมูลผู้ติดต่อที่ซ้ำกัน

การตลาด

pll_language

Polylang

เพื่อจดจำภาษาที่ผู้ใช้เลือกเมื่อกลับมาที่เว็บไซต์

จำเป็น

__cf_bm

Hubspot

คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Cloudflare เพื่อรองรับ Cloudflare Bot Management

การตลาด

__hssc

Hubspot

HubSpot ตั้งค่าคุกกี้นี้เพื่อติดตามเซสชันและเพื่อพิจารณาว่า HubSpot ควรเพิ่มหมายเลขเซสชันและการประทับเวลาในคุกกี้ __hstc หรือไม่

การตลาด

_lfa

provider Leadfeeder

เพื่อระบุที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้ใช้หลายรายในการกำหนดเส้นทางจากที่อยู่ IP เดียวกัน

จำเป็น

_GRECAPTCHA

Google recaptcha

เพื่อระบุบอทเพื่อปกป้องเว็บไซต์จากการโจมตีด้วยสแปมที่เป็นอันตราย

จำเป็น

__hssrc

Hubspot

คุกกี้นี้ตั้งค่าโดย Hubspot ทุกครั้งที่เปลี่ยนคุกกี้ของเซสชัน คุกกี้ __hssrc ที่ตั้งค่าเป็น 1 แสดงว่าผู้ใช้รีสตาร์ทเบราว์เซอร์แล้ว และหากไม่มีคุกกี้ จะถือว่าคุกกี้เป็นเซสชันใหม่

การตลาด

 

1.4 การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภทได้ ยกเว้น คุกกี้ประเภทที่จำเป็น (Functional) โดยการตั้งค่าคุกกี้ หรือการตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ของท่าน ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจจะส่งผลให้ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ติดต่อ : 78 หมู่ที่.7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เบอร์โทรติดต่อ : 061-4062468

อีเมล : pdpa.dpo@inno-cons.com

 

แบบฟอร์มคำร้องข้อมูลส่วนบุคคล

[forminator_form id=”16637″]