AS/NZs และ มอก. มาตรฐานที่ควรรู้จัก ก่อนเลือกซื้อแผ่นโปร่งแสง

AS/NZS ย่อมาจาก Australian/New Zealand Standards เป็นมาตรฐานที่มีการตรวจสอบการผลิตแผ่นโปร่งแสงอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน