បន្ទះដំបូលជះពន្លឺហ្វៃបឺក្លាស

បន្ទះដំបូលជះពន្លឺសម្រាប់រោងចក្រឧស្សាហម្ម ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទាន់សម័យឆ្លង កាត់ការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍបទពិសោធន៍អស់រយៈពេល 80 ឆ្នាំ។
បន្ទះដំបូលមានគុណភាព ពន្លឺចូលភ្លឺច្បាស់បានល្អ ជួយសន្សំសំចៃអគ្គីសនី ដោយការនាំពន្លឺ ពីធម្មជាតិជួយក្នុងការផ្តល់ពន្លឺ។

ផលិផលទទួលបានស្តង់ដា AS/NZS 4256.3:2006 ID:4115 មានការទទួលស្គាល់ជាង 90 ឆ្នាំលើពីភពលោកព្រមទាំងអាចការពារកាំរស្មី UV បានរហូតដល់ទៅ 99%។

គុណប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពេលប្រើបន្ទះជះពន្លឺ INNO-CONS

1. ជួយសន្សំសំចៃ អាយុការប្រើប្រាស់យូរអង្វែង
2. កាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយសំរាប់ថាមពលអគ្គីសនី សន្សំសំចៃថាមពល
3. បន្ទះស្រាលងាយក្នុងការដឹកជញ្ជូន

• បន្ទះប្រែប្រួលទ្រង់ទ្រាយតិច
• បន្ទះមានភាពរឹងមាំពីសរសៃហ្វៃបឺ
• ពន្លឺជះជាប្រចាំ មិនមានស្នាមពពាល
• កំដៅទាប ការពារកាំរស្មី UV 99%
• ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌យឺតអាយុ ការប្រើប្រាស់ 10 ឆ្នាំ

• បន្ទះមានឱកាសខូចខាតពីការរីកប្រវែង
ទ្រង់ទ្រាយធ្វើឲ្យកើតការលេចធ្លាយ
• មិនសូវរឹងមាំ ស្រួយ ងាយបែក
• ជះពន្លឺមិនបានល្អ ពន្លឺជះជាដុំៗ
• កំដៅខ្ពស់
• ការប្រែប្រួលពណ៌លឿនពេលបន្ទះប៉ះជាមួយ
UV ធ្វើឲ្យខាតបង់បរិមាណដែលជះចូល

• បន្ទះប្រែប្រួលទ្រង់ទ្រាយតិច
• បន្ទះមានភាពរឹងមាំពីសរសៃហ្វៃបឺ
• ពន្លឺជះជាប្រចាំ មិនមានស្នាមពពាល
• កំដៅទាប ការពារកាំរស្មី UV 99%
• ការផ្លាស់ប្តូរពណ៌យឺតអាយុ ការប្រើប្រាស់ 10 ឆ្នាំ

• បន្ទះមានឱកាសខូចខាតពីការរីកប្រវែង
ទ្រង់ទ្រាយធ្វើឲ្យកើតការលេចធ្លាយ
• មិនសូវរឹងមាំ ស្រួយ ងាយបែក
• ជះពន្លឺមិនបានល្អ ពន្លឺជះជាដុំៗ
• កំដៅខ្ពស់
• ការប្រែប្រួលពណ៌លឿនពេលបន្ទះប៉ះជាមួយ
UV ធ្វើឲ្យខាតបង់បរិមាណដែលជះចូល