อบรมพนักงานเพื่อการขายที่มีคุณภาพ

บริษัท อินโนคอนส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพในการตอบคำถามลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *